Cep telefonunu asla böyle kullanmayın!

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Es­ki­şe­hir Os­man­ga­zi Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Tıb­bi On­ko­lo­ji Bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Doç. Dr. Mu­rat Din­çer, tek­no­lo­ji­nin ge­liş­me­siy­le kan­ser va­ka­la­rı­nın da art­tı­ğı­nı söy­le­di.

Dinçer “Tek­no­lo­jiy­le el­de edi­len bir­çok ürün do­ğal değil. Bu da kan­ser sık­lı­ğı­nı te­tik­le­di. 20 yıl için­de dün­ya­da ve Tür­ki­ye­ ’de bi­rin­ci ola­rak kan­ser ölüm­le­ri ön­gö­rü­lü­yo­r” dedi.

‘CEP ’İNİZ OYUNCAK DEĞİL

Doç Dr. Din­çer şu uyarıları yaptı: “Bir­ço­ğu­muzcep te­le­fo­nu ba­şu­cu­muz­da ya­tı­yor. Oy­sa cep te­le­fo­nu her çal­dı­ğın­da, ko­nuş­ma­ya baş­lan­dı­ğın­da yük­sek oran­da elek­tro­man­ye­tik rad­yas­yo­na ma­ruz bı­ra­kı­yor. Ça­lar sa­at ola­rak bi­le kul­lan­ma­mak, uyu­du­ğu­muz yer­den uzaktut­mak ge­rek. 2-3 ya­şın­da­ki ço­cuk­lar, an­ne ba­ba­sı­nın cep te­le­fon­la­rıy­la oy­nu­yor. Cep te­le­fo­nu oyun­cak de­ğil, uzak tu­tu­n.”

Tabletleri SIM kartsız kullanın

Din­çer ai­le­le­re şu uya­rı­da bu­lun­du: “Cep te­le­fo­nu­nu­zu ge­rek­me­dik­çe kul­lan­ma­yın. Ço­cuk­larını­zın eli­ne ve­re­cek­se­niz, be­yin ve fi­zik­sel ge­li­şi­mi­ni ta­mam­la­mış ol­ma­sı la­zım. Zi­ra ke­sin ol­ma­sa da ‘kul­la­nan ço­cuk­lar­da be­yin tü­mö­rü ya­pı­yo­r ’ di­ye ba­zı ça­lış­ma­lar var. Ay­rı­ca SIM kart­lı tab­let­ler ay­nı za­ra­ra se­bep olu­yor.”

Avatar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.