Kobi Sahip ve Yöneticileri İçin Ücretsiz “Temel Finans” Seminerleri

İstanbul Finans Enstitüsü
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

İFE (İstanbul Finans Enstitüsü) Yaşam Boyu Finansal Okur Yazarlık kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerine bir yenisini ekleyerek devam etmektedir.

İFE , Profesyonel Finans ve Sosyal Finans alanlarında Eğitim ve Seminerler düzenlemektedir. Finansal Matematik’ten Finans Mühendisliği’ne kadar geniş bir yelpazede akademik ve profesyonellerden oluşan  sınıfının en iyileri ile finansal yaşama katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Finansal Okur Yazarlık programı dahilinde  Mart – Nisan 2013 tarihleri arasında nüfus yoğunluğu belirli büyüklükte olan 33 ANADOLU ilimizde HALKBANKASI SPONSORLUĞUNDA VE TİCARET VE SANAYİ ODALARI işbirliği ile KOBİ Sahip ve Yöneticileri için ÜCRETSİZ 1 Gün süreli  “TEMEL FİNANS” Seminerleri düzenlenecektir.

Modern işletmeciliğin gereği  ve  karmaşık yapılarda finansal ürünlerin  hızla geliştiği bir dönemde, İşletme Sahipleri’nin ve/veya Yöneticileri’nin ASGARİ düzeyde temel FİNANS bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Yeni TTK ile de hayatımıza giren bazı finansal verilerin üçüncü kişilere de açıklanması zorunluluğu yöneticilerin bu bilgilere haiz olmasını daha da gerekli hale getirmiştir. Global iş ağının bir gereği olarak da finansal tabloların işletmenin üçüncü kişilere karşı bir aynası olup, bu finansal tablolar İş Ortaklıkları, Satma, Satın Alma, Know-How, Kredibilite ve Kredi Skorlama/Derecelendirme için de oldukça önem taşımaktadır.

Bu seminerlerin amacı, bazı temel finansal tablolar hakkında fikir sahibi olmak, yorumlamak ve finansal tabloların öneminin kavranmasını sağlamaktır. Basit ama önemli noktalar Finansçı Olmayan Yönetici ve İş Sahipleri’ne anlayabilecekleri şekilde aktarılarak, Finansal Tablolar’ın öneminin anlaşılması sağlanacaktır. Hedef kitlenin, şirket faaliyetlerinin ve sonuçlarının izlenmesi ve bu sonuçların, gerçek anlamda düzenlenmiş mali tablolarda takip edilmesi, erken uyarı, risk kontrolü ve borç ve varlıkları yönetme konusunda daha bilinçli kararlar vermeleri sağlanmış olacaktır.

KOBİLER  

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”e göre çalışan sayısı 250’den az ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır. TÜİK Yıllık İş İstatistikleri 2009 yılı verilerine göre ülkemizde 250’den az çalışanı olan 3.222.133 girişim bulunmaktadır. Türkiye’de toplam işletmelerin %99,9’unu KOBİ’ler oluşturmaktadır. 1-9 çalışana sahip mikro ölçekli işletmeler,toplamın %95,62’sini teşkil etmektedir. KOBİ’lerin %82’si hizmetler ve ticaret, %13’ü ise imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir.

KOSGEB Veritabanında kayıtlı imalat sanayi KOBİ’lerine ilişkin verilere göre, işletmelerin tepe yöneticilerinin %69,52’si aynı zamanda işletme sahibidir. KOBİ ölçeğindeki işletmelerin %65,24’ünün işletme sahibi lise ve altı eğitim düzeyindedir. İşletme sahipleri, profesyonel yöneticilere yetki devretmekten kaçınmakta, yanlış kararlarla esnekliklerini ve başarılarını kaybedebilmektedirler. KOBİ’lerde yönetim becerilerini yükseltmek için işletme dışından temin edilecek eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin önemi artmaktadır.

 

KOBİ’ler, daha çok aile desteği ve bireysel borçlarla ve çoğunlukla yetersiz öz kaynak ile kurulmaktadır.

İşletme döneminde KOBİ’ler faaliyetlerini öncelikli olarak öz kaynaklarıyla finanse etmekte, ticari kredi kullanımı ise bir finansman yöntemi olarak değil, öz kaynakların yetersiz olduğu aşamada başvurulan çare olarak algılamaktadırlar. Diğer finansman araçlarının kullanımı ise göreceli olarak daha az gerçekleşmektedir. Dünya Bankası 2010 Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporuna göre Türkiye’de kredi kullanan küçük işletmelerin oranı %50, orta ölçekli ve büyük işletmelerin oranı sırasıyla %68 ve %62’dir.

 

İstanbul Ticaret Odasının 2006 Yılı İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması kapsamında incelenen KOBİ’ler kredi kullanmama nedeni olarak %21 oranında formalitelerin çokluğunu, %12 oranında teminat güçlüğünü göstermiş,bilgi eksikliği ise %25 olarak bildirilmiştir. KOBİ yöneticilerinin finansman bilgilerinin yeterli olmaması ve bu konularda

nitelikli eleman istihdam edilmemesi veya edilememesi sorunu arttırmaktadır. Ayrı bir finansman bölümü bulunan KOBİ sayısı çok azdır. Zayıf sermaye yapısı da dolaylı olarak

kredi kullanımını etkilemektedir. Bankaların yaptığı kredibilite değerlendirmesinde KOBİ’lerde dikkate aldıkları kriterlerin başında işletme sermayesi gelmektedir. Zayıf sermaye

yapısına sahip KOBİ’ler için kredi maliyetleri diğer KOBİ’lere göre daha yüksek olabilmektedir. Krediye erişimde soruna neden olan bir başka iç etken kayıt dışılıktır. Bu durum, KOBİ’lerin bilgi verme konusunda ketum davranmasına,verdikleri bilgilerin ise hatalı olmasına neden olmaktadır. Eksik ve hatalı bilgiler kredi değerlendirme sürecinde sorun oluşturmakta, verilecek kredi miktarı ve ödeme gücüne ilişkin karar alınmasını güçleştirmektedir.

 

NUTS Düzey 1 seviyesinde sınıflamaya göre Türkiye’deki KOBİ’lerin %52,3’ü TR1 İstanbul, TR3 EGE ve TR6 Akdeniz bölgelerinde faaliyet göstermektedir. İstanbul ilindeki KOBİ’ler

Türkiye toplamının %23,4’ünü oluşturmaktadır. İstanbul’dan sonra en fazla KOBİ bulunan iller sırasıyla Ankara (%7), İzmir (%6,4), Antalya (%3,9), Bursa (%3,6), Konya (2,6), Adana

(%2,4), Mersin (%2,2), Kocaeli (%2) ve Gaziantep² (%2)’tir. KOBİ’lerin bulunduğu yer itibariyle dağılımı Tablo 12’de verilmiştir.

(*)Kaynak : Sanayi ve Ticaret bakanlığı

SEMİNERİN AMACI

KOBİ Sahiplerinin Finansal Okur Yazarlıklarının geliştirilmesini sağlayarak Farkındalıklarının artmasını sağlamaktır. İşletmenin Faaliyet sürecinin sonuçlarının Mali Tablolara nasıl yansıdığını ve İşletmenin Ekonomik hayatına sunacağı katkıları anlatmak, Mali Tablolar ile Finansman kaynaklarına erişimdeki paralelliği vurgulamaktır.

 

KAZANIMLAR VE GERİ BİLDİRİM

KOBİ lerin %45 i Finansman Kaynaklarına erişim konusunda sıkıntılar yaşamakta, ve büyük bir bölümü de Finansal Tabloların yeterli bilgi ve düzen içerisinde olmamasından dolayı olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu Seminer Finansal Verilerin önemini vurgulayarak iş akışı içerisinde Mali Yöneticileri ve/veya Muhasebecileri ile daha koordineli bir biçimde çalışmalarını sağlayacaktır.Kayır dışılığın azalmasını teşvik edici, Mali tablolara duyulan güvenle Kreditörler ve Tedarikçiler ile ilişkilerde düzelme ve aynı dili konuşabilme imkanı sağlayacaktır.

2. Aşamada sunulması planlanan “ KOBİ lerde Finansman Kaynaklarına Ulaşım” Seminerleri ile de bu süreç tamamlanmış olacaktır.

Seminer sonrasında yapılacak olan Anket ve Değerlendirme ile katılımcıların düşünce ve ihtiyaçları belirlenecektir.

İŞ BİRLİĞİ / SPONSORLUK

–       Program HALKBANKASI SPONSORLUĞUNDA, KOSGEB, TOBB ve İllerdeki Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

Kadınlar artık Türkiye'nin en iyi kadın sitesi Pegarose.com'da.Kadınlar için hazırlanan en geniş zayıflama, diyet, göbek eritme , güzellik ve kadın portalı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.