Ebru Güzel üniversiteye bölüm başkanı oldu!

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Bugün’de yer alan habere göre uzun yıl­lar sür­dür­dü­ğü mo­del­lik mes­le­ği­nin ar­dın­dan aka­de­mik ka­ri­ye­re yö­ne­len Eb­ru Gü­zel, geç­ti­ği­miz yıl dok­to­ra­sı­nı ba­şa­rıy­la ta­mam­la­ya­rak ‘Tür­ki­ye­ ’nin ilk dok­to­ra­lı mo­de­li­ ’ un­va­nıy­la dik­kat çek­ti.İle­ti­şim ve an­tro­po­lo­ji alan­la­rın­da iki yük­sek li­sans ve dok­to­ra de­re­ce­si ile yar­dım­cı do­çent un­va­nı­nı alan Gü­zel, 2014-2015 aka­de­mik yı­lın­dan iti­ba­ren Okan Üni­ver­si­te­si Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Halk­la İliş­ki­ler ve Ta­nı­tım Bö­lüm Baş­ka­nı ola­rak gö­rev ya­pa­cak.

DERS­LE­RE DE Gİ­RE­CEK

Tür­ki­ye­ ’de mo­del­lik mes­le­ği­ni sür­dü­ren genç­le­re ör­nek ola­cak bir öy­kü­ye im­za atan Eb­ru Gü­zel, “Sa­de­ce Halk­la İliş­ki­ler ile sı­nır­lı kal­ma­ya­rak Mo­da Ta­sa­rı­mı, İK Yö­ne­ti­mi, Gra­fik Ta­sa­rı­mı ve Bil­gi­sa­yar bö­lüm­le­ri­nin de ders­le­ri­ne gi­re­ce­ği­m” de­di.

Kadınlar artık Türkiye'nin en iyi kadın sitesi Pegarose.com'da.Kadınlar için hazırlanan en geniş zayıflama, diyet, göbek eritme , güzellik ve kadın portalı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.